FRANCIA - ENRICO II (1547-1559), Douzaine, 1550

Stima: € 40,00 - € 60,00
Argento
BB