HOKUTO NO KEN

Lotto multiplo

Stima: € 150,00 - € 250,00
Aggiudicazione: € 125,00
Lotto composto da:

Hokuto no Ken Revolution - Shin series no.006
21,5 x 14 x 6,5 cm
Powered by Revoltech presented by Kaiyodo

Hokuto no Ken Revolution - Raoh series no.007
21,5 x 14 x 6,5 cm
Powered by Revoltech presented by Kaiyodo

Hokuto no Ken Revolution - Falco series no.015
22 x 22 x 6,5 cm
Powered by Revoltech presented by Kaiyodo

Hokuto no Ken Revolution - Ken series no.021
22 x 22 x 6,5 cm
Powered by Revoltech presented by Kaiyodo

Hokuto no Ken Revolution - Rei series no.022
22 x 22 x 6,5 cm
Powered by Revoltech presented by Kaiyodo

Hokuto no Ken Revolution - Raoh series no.023
22 x 22 x 6,5 cm
Powered by Revoltech presented by Kaiyodo