THOR

Thor: Elmo di Loki

Stima: € 600,00 - € 1.000,00
Artigianale, pezzo unico
Scala 1:1
27 x 25 x 45 cm